ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายไพฑูรย์  จัยสิน พ.ศ. 2546 - 2546
2. ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2546 - 2547
3. นางพรนิภา  ลิมปพยอม พ.ศ. 2547 - 2549
4. ดร.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2549 - 2552
5. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน พ.ศ. 2552 - 2556
6. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ พ.ศ. 2556 - 2557
7. นายกมล  รอดคล้าย พ.ศ. 2557 - 2558
8. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ พ.ศ. 2558 - 2560
9. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

 

: เผยแพร่โดย : administrator View : 30927